Οι εταίροι

Βασική αποστολή της InDigital είναι η παροχή καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, έχοντας ως σκοπό την πρωτοπορία μέσω της συνεχούς έρευνας και επένδυσης σε νέες αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα μέσα από τη συνέπεια και αξιοπιστία των υπηρεσιών προς τους συνεργάτες της. Οι υπηρεσίες της είναι άκρως καινοτόμες για την ελληνική αγορά και συνεχώς επενδύει σε εξοπλισμό και λογισμικό νέων υπηρεσιών για επέκταση δραστηριοτήτων και το άρτιο τελικό προϊόν χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ / Ε.Κ. «Αθηνά) είναι ένα ερευνητικό ινστιτούτο που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υπάγεται στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά» ως ένα από τα Ινστιτούτα του. Ιδρύθηκε το 1991 και λειτουργεί με εγκαταστάσεις στην Αθήνα και την Ξάνθη.

Εστιάζει στους τομείς της γλωσσικής τεχνολογίας, των ψηφιακών διεπαφών, της επεξεργασίας γνώσης και περιεχομένου και της πολιτιστικής τεχνολογίας. Το ΙΕΛ αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές για πλήθος αναγκών στις περιοχές της βιομηχανίας περιεχομένου, της εκπαίδευσης, του τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από το 2012 (ν.4051/2012), στο ΙΕΛ ενσωματώθηκε το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ), ως παράρτημα Ξάνθης. Ο πολιτισμός και η πολιτιστική τεχνολογία αποτελούν κύριους άξονες δράσεις του παραρτήματος. Έχει υλοποιήσει πλήθος έργων Ε&Α με κύριο αντικείμενο πρωτοποριακές ΤΠΕ και ειδικότερα πολυμεσικά συστήματα πληροφοριών για πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν πολυμεσικές εφαρμογές, πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, επεξεργασία πολυμεσικών δεδομένων, δεικτοδότηση και σημασιολογική επεξεργασία πολυμεσικών δεδομένων. Οι ερευνητικοί άξονες στους οποίους εστιάζει είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων τρισδιάστατων αναπαραστάσεων πραγματικών και εικονικών κόσμων, τρισδιάστατων αναπαραστάσεων πολυδιάστατων δεδομένων, οργάνωσης πολυμεσικών συλλογών σύμφωνα με ανάλυση βάσει περιεχομένου, αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής, έξυπνων περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης και διάχυτης ευφυΐας.

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) αποτελεί ένα από τα ερευνητικά Ινστιτούτα του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ». Αποστολή του ΙΜΔΟ/ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι η υποστήριξη της δασικής πράξης στην Ελλάδα μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης τεχνολογίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΙΜΔΟ είναι, ανάμεσα σε άλλα, τα εξής:

  • Η βελτίωση μακροχρονίως της ανταγωνιστικότητας του δασικού τομέα και η διεύρυνση της χρήσης των δασικών προϊόντων και υπηρεσιών που προέρχονται από αειφορικώς διαχειριζόμενα δάση, καθώς και η παραγωγή ποιοτικών δευτερογενών δασικών προϊόντων (μεταποίηση) υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Η διατήρηση και ο εμπλουτισμός της βιοποικιλότητας, η δέσμευση του άνθρακα, η ζωτικότητα, η υγεία και η αντοχή των δασικών οικοσυστημάτων.
  • Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.
  • Η συμβολή στην ποιότητα ζωής μέσω της διαφύλαξης και βελτίωσης των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών παραμέτρων των δασών.
  • Η ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας με ερευνητικούς, τεχνολογικούς και παραγωγικούς φορείς για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασικών οικοσυστημάτων.
  • Η μελέτη των επιπτώσεων της μεταβολής του κλίματος και των αλλαγών χρήσης γης στις λειτουργίες των δασικών οικοσυστημάτων.
  • Η διάχυση και η διάδοση της επιστημονικής γνώσης στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσβασης τόσο στον επιστημονικό χώρο όσο και στους απλούς πολίτες.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (ΟΑΣΕ AΑΕ) είναι Πολυμετοχική Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Εταιρεία ΟΑΣΕ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 16–12–2002 (ΦΕΚ 615/24–01–2003 και ΑΡ.Μ.ΑΕ. 53530/14/Β/03/1). Έχει προσαρμοστεί στον κώδικα ν. 3463/2006 ως Αναπτυξιακή Aνώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΦΕΚ 14619/22-12-2009). Eφαρμόζει από το 2007 σύστημα ποιότητας ΕΝ ISO 9001, σήμερα έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης Q-check στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 (αρ.: 91604, ημ.νία: 09-07-2018).

Υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΑΣΕ ΑΑΕ

Oι δραστηριότητες, το αντικείμενο και οι υπηρεσίες που προσφέρει ο ΟΑΣΕ είναι:

  • Μελέτες: Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Μελέτες Βιωσιμότητας-Σκοπιμότητας, Eμπειρογνωμοσύνες. Σχεδιασμός Προτάσεων των Τοπικών φορέων και υποβολή αυτών, Μελέτες Φορέων για χρηματοδότηση.
  • Εκπόνηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων & Παρεμβάσεων: Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων, Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, Επιχειρησιακά Σχέδια ΟΤΑ, Τεχνική Συμβουλευτική στήριξη ΟΤΑ.
  • Διαχείριση προγραμμάτων: Διαχείριση Προγραμμάτων των ταμείων ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ.